Νέα-Εκδηλώσεις
Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Σήμανση και Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Γεωπάρκου Ψηλορείτη» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Κύριος Δικαιούχος. 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
04-02-2019