Πακέτα Εργασίας-Παραδοτέα

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω έξι (6) αλληλοσυνδεόμενων Πακέτων Εργασίας.

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου

Το ΠΕ1 συμπίπτει με τη διάρκεια του έργου και αφορά στη διαχείριση και το συντονισμό του συνόλου του έργου από τον Κύριο Δικαιούχο, αλλά και των δράσεων που υλοποιεί κάθε δικαιούχος ξεχωριστά.

Παραδοτέα Π.Ε. 1:

 • Παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμός Έργου        
 • Συναντήσεις Εταίρων
 • Εξακρίβωση Δαπανών

Πακέτο Εργασίας 2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Το ΠΕ2 αφορά τις δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης του έργου και του Προγράμματος. Ο Κύριος Δικαιούχος για την ενίσχυση της κοινής ταυτότητας και την εξοικονόμηση πόρων, θα αναλάβει τη δημιουργία της ταυτότητας και του υλικού προβολής που θα αξιοποιεί από όλους τους Δικαιούχος. Επιπλέον όλοι οι Δικαιούχοι θα υλοποιήσουν ανάλογες ενέργειες όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις, κ.α.

Παραδοτέα Π.Ε. 2:

 • Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του Διακρατικού Έργου
 • Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του Έργου
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Λέσβου
 • Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Τροόδους

Πακέτο Εργασίας 3: Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση - Επιχειρηματικότητα

Το ΠΕ3 επικεντρώνεται στο 2ο και 3ο Εξάμηνο και αφορά στην υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της ποιότητας και της κοινής ταυτότητας των γεωτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης. Ειδικότερα στο πλαίσιο του πακέτου οι Δικαιούχοι θα διοργανώσουν συνολικά 7 workshops . Για τη διοργάνωση των workshops στα ελληνικά γεωπάρκα θα αξιοποιηθούν οι προδιαγραφές, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εκπαιδευτές του ΜΦΙΚ (Παραδοτέο 3.3.1). Επιπλέον με ευθύνη του Κύριο Δικαιούχου θα εκπονηθεί κοινή μελέτη ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) και θα ακολουθήσει η καταγραφή των επιχειρήσεων του Γεωπάρκου Λέσβου που ακολουθούν τις παραγόμενες προδιαγραφές. Το ΜΦΙΚ αναλαμβάνει την παραγωγή κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή στα  Μεσογειακά Γεωπάρκα και κοινής εφαρμογής μάθησης «e-geodiscover» και η Αναπτυξιακή Τροόδους τη δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού υλικού  για παιδιά. Για την ενίσχυση της επάρκειας των φορέων διαχείρισης προβλέπεται η συμμετοχή τους στο Θερινό Σχολείο της Λέσβου που θα οργανώσει ο Δικαιούχος 4. Τέλος στη Λέσβο και στον Ψηλορείτη θα διοργανωθούν επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Παραδοτέα Π.Ε. 3:

 • Δράσεις επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στα Γεωπάρκα Ψηλορείτη, Σητείας, Λέσβου και Τρόδους
 • Διοργάνωση επισκέψεων σχολείων στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη
 • Μελέτη για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα.                 
 • Σχεδιασμός προδιαγραφών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικών – ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) που θα υλοποιηθούν στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη και στο Γεωπάρκο Σητείας
 • Παραγωγή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών                         
 • Διοργάνωση επισκέψεων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Γεωπάρκο Λέσβου
 • Τοπικά σύμφωνα ποιότητας (clusters) - Περιοδικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με το Γεωπάρκο
 • Εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών – Θερινό Σχολείο
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά

Πακέτο Εργασίας 4: Υποδομές – Εξοπλισμός στήριξης Γεωτουρισμού

Το ΠΕ 4 αφορά στην ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των Γεωπάρκων, με εστίαση στο 2ο και 3ο Εξάμηνο. Ειδικότερα,  στα Γεωπάρκα θα υλοποιηθούν δράσεις αναβάθμισης της προσβασιμότητας των γεωτόπων και των υφιστάμενων κέντρων πληροφόρησης (στη Σητεία θα δημιουργηθεί νέο σε υφιστάμενο Δημοτικό κτίριο), προμήθειας εξοπλισμού για την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού. Το ΜΦΙΚ αναλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακών και άλλων εξειδικευμένων  Εφαρμογών για τα Γεωπάρκα Σητείας και Ψηλορείτη (360ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑ, δημιουργία σημείων πληροφόρησης διαδραστικούς χάρτες, κινητές μονάδες πληροφόρησης). Ο Δικαιούχος 4 αναλαμβάνει τη δημιουργία κοινής υποδομής περιοδικών εκθέσεων για την κοινή ανάδειξη και προβολή των 4 γεωπάρκων. Το Τμήμα Δασών αναλαμβάνει τη δημιουργία πρότυπου δικτύου ποδηλατικών γεωδιαδρομών στο Τρόοδος, καθώς και σημάνσεις και ψηφιακή καθοδήγηση ποδηλατικών γεωδιαδρομών.

Παραδοτέα Π.Ε. 4:

 • Σήμανση (Μονοπατιών, οδική, σημείων) Γεωπάρκου Ψηλορείτη
 • Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Κέντρο Ενημέρωσης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη
 • Ανάπτυξη Αθλητικού Εναλλακτικού Τουρισμού Γεωπάρκου Σητείας        
 • Δημιουργία και ανάδειξη νέων Γεωδιαδρομών και  βελτίωση  υπαρχόντων προσβάσιμων μονοπατιών, χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, καθώς και  οδική σήμανση.                          
 • Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Γεωπάρκου Σητείας στα Μέσα Μουλιανά (θέση «Κεφαλοβρύσι»).
 • Ψηφιακές και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές
 • Ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού Γεωπάρκου Λέσβου
 • Δημιουργία περιοδικών εκθέσεων  προβολής της γεωϊστορικής εξέλιξης των Νησιωτικών Γεωπάρκων
 • Ενίσχυση του γεω-εκπαιδευτικού πληροφοριακού υλικού στο Κέντρο Ενημέρωσης Γεωπάρκου Τροόδους
 • Δημιουργία πρότυπου δικτύου ποδηλατικών γεωδιαδρομών στο Τροόδος με αφετηρία το Κέντρο Ενημέρωσης στον Αμίαντο
 • Σημάνσεις και ψηφιακή καθοδήγηση ποδηλατικών γεωδιαδρομών Γεωπάρκου Τροόδους           

Πακέτο Εργασίας 5: Δράσεις στήριξης Γεωτουρισμού

Στο πλαίσιο του Πακέτου 5 τα Γεωπάρκα θα διοργανώσουν εκδηλώσεις περιβαλλοντικού-πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου με βασική επιδίωξη την καθιερωσή τους και την πραγματοποιησή τους την ίδια χρονική περίοδο κάθε χρόνο και θα εκπονήσουν μελέτες ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Παραδοτέα Π.Ε. 5:

 • Διοργάνωση εκδήλωσης Γεωτουρισμού στο Φυσικό Πάρκου Ψηλορείτη περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου
 • Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων Γεωπάρκου Σητείας
 • Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις Γεωπάρκου Σητείας
 • Μελέτες -Εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων
 • Διοργάνωση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Γεωπάρκου Λέσβου           
 • Μελέτες -Εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (Τουρισμός περιπέτειας) Γεωπάρκου Λέσβου
 • Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις Γεωπάρκου Τροόδους
 • Μελέτη καθορισμού προδιαγραφών σήμανσης, προβολής (διαχείρισης μάρκας) και επέκτασης των ποδηλατικών διαδρομών σε bike park Γεωπάρκου Τροόδους                              

Πακέτο Εργασίας 6: Προβολή – Προώθηση Γεωτουρισμού

Το ΠΕ6 αφορά στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης των Γεωπάρκων και του Γεωτουρισμού καθόλη τη διάρκεια του έργου.  Ειδικότερα με ευθύνη του εταίρου 4, και την υποστήριξη των υπολοίπων Γεωπάρκων θα δημιουργηθεί  κοινό σπονδυλωτό video-teaser, καθώς και έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής για κάθε Γεωπάρκο. Τα Γεωπάρκα θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου σε κοινό περίπτερο για δύο συνεχή έτη και θα φιλοξενήσουν έγκριτους δημοσιογράφους εξειδικευμένους στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Όλοι οι Δικαιούχοι θα συμμετάσχουν σε  τέσσερα Διεθνή Συνέδρια Γεωτουρισμού.

Παραδοτέα Π.Ε. 6:

 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Παραγωγή υλικού προβολής
 • Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων
 • Φιλοξενία δημοσιογράφων
 • Συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια Γεωτουρισμού