Στόχοι
Κέντρικος Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι :
  1. Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Γεωπάρκων, ως στοιχεία διαμόρφωσης «ταυτότητας» προορισμού και ενίσχυση της ελκυστικότητας τους
  2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
  3. Διαφοροποίηση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την εισαγωγή νέων εναλλακτικών δραστηριοτήτων
  4. Εμπλουτισμός των παρεχόμενων γεωτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
  5. Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  6. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
  7. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για τη μελέτη, ανάδειξη και αξιοποίηση των τεσσάρων Γεωπάρκων
  8. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων, επισκεπτών και ντόπιων.
  9. Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο
  10. Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και κοινών μεθόδων προβολής και προώθησης των Γεωπάρκων και του Γεωτουρισμού.